Informační portál Odboru hospodaření s majetkem hlavního města Prahy

Informační portál Odboru hospodaření s majetkem Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen "HOM") poskytuje v přehledné podobě data o nakládání s majetkem hlavního města Prahy (dále "HMP"), který má tento odbor ve své působnosti.

HMP vlastní značné množství majetku, jehož správa je zajišťována mnoha subjekty, které s ním hospodaří. Majetek města, který není svěřen do správy jednotlivých městských částí je využíván příspěvkovými organizacemi zřízenými HMP (majetek je vymezen na základě zřizovacích listin těchto organizací) nebo je obhospodařován přímo jednotlivými odbory (především odborem HOM). Odbor HOM zajišťuje správu majetku ve své působnosti prostřednictvím správcovských firem. Jedná se především o nemovitý majetek hlavního města Prahy určený ke komerčnímu využití. Odbor HOM tedy nezajišťuje správu veškerého majetku hlavního města Prahy.

Tento portál poskytuje informace pouze o majetku spravovaném odborem HOM. Účelem tohoto portálu je v moderní formě tzv. Dashboardu prezentovat informace o tomto majetku města tak, aby se proces jeho správy stal více transparentní a přehledný. Rozsah prezentovaných informací se bude postupem času rozrůstat o další kategorie.

Žádná data k zobrazení

Kontakt HOM:

Hlavní město Praha

Odbor hospodaření s majetkem MHMP

Mariánské náměstí 2/2

110 01 Praha 1

Ředitel: Ing. Jan Rak, +420 236 003 186

Úvodní fotografie: ©Prague City Tourism